VKITDas Aloisiuskolleg ist Mitglied im Verband Katholischer Internate und Tagesinternate (V.K.I.T.) e. V.